Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
06 Ιούν 2023
SLIDER

Ρύθμιση σε 120 δόσεις με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων-Τι πρέπει να ξέρετε για τα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου

Με νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συμπληρώθηκαν προηγούμενες διατάξεις του 2020, εντάσσοντας στη ρύθμιση δανειολήπτες οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξυπηρετήσουν τις προαναφερθείσες οφειλές τους κατά το χρονικό διάστημα από 7 Οκτωβρίου 2019 έως 1 Φεβρουαρίου 2023 σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Τώρα δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν χρέος να το ρυθμίσουν  σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, με διαγραφή μάλιστα τόκων και προσαυξήσεων από 10% έως και 100%, έχουν χιλιάδες δανειολήπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είχαν πάρει δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα να βεβαιωθεί στην εφορία η αρχική τους οφειλή στην τράπεζα.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως την 1η Αυγούστου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που δόθηκαν παλαιότερα, κυρίως για πολιτικούς λόγους, δεν εξυπηρετούνται με αποτέλεσμα να καλείται ο κρατικός κορβανάς να πληρώσει τα «σπασμένα».

Όταν ένα δάνειο εγγυημένο από το δημόσιο, δεν εξυπηρετείται σε ποσοστό 80%, οι τράπεζες απευθύνονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εξόφλησή του. Το δημόσιο εξοφλεί το δάνειο (λόγω εγγύησης), αλλά το χρέος συνεχίζει να βαρύνει τον οφειλέτη καθώς βεβαιώνεται στα βιβλία εισπρακτέων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η μη εξυπηρέτησή του συνοδεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ( κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κ.αλ.).

Τι προβλέπει η διάταξη

Ειδικότερα, στο άρθρο 13 της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι:

Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190, Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 (Α’ 143) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

α) εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

 

β) από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%).

γ) από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

δ) από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

ε) από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

στ) από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ζ) από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

η) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

θ) από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

ι) από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).».

Στις ρυθμίσεις του παρόντος δύνανται να υπάγονται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕAΕ), όπως ισχύουν, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 1η Φεβρουάριου 2023, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι (6) μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

Οι οφειλές από τις άνω αιτίες που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν την 1η Φεβρουάριου 2023 και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 (Α’ 107), δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου μέχρι την 1η Αυγούστου 2023 κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Related posts