Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
06 Δεκ 2021
SLIDER

Ο κορωνοϊός αλλάζει τις εργασιακές σχέσεις- Θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για την τηλεργασία

Δέκα σημεία αναγράφονται στο άρθρο 17 και αφορούν όλα εργασιακά θέματα. Σε λίγες ημέρες  θα κατατεθεί στη Βουλή  από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση το νέο νομοσχέδιο με τις  προϋποθέσεις εφαρμογής της τηλεργασίας.

Ο κορωνοϊός και ο περιορισμός του ήταν ο κύριος λόγος που αλλάζει το νομοσχέδιο με σκοπό να συνεχίσουν να δουλεύουν σωστά οι επιχειρήσεις αλλά με τους εργαζόμενους να δουλεύουν από τα σπίτια τους. Ήδη αυτό γίνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές  χώρες και μάλιστα με επιτυχία. Έτσι σε μια δεύτερη υποχρεωτική απαγόρευση κυκλοφορίας – ποιος ξέρει τι θα γίνει με τον Covid 19 εως τα Χριστούγεννα- τα γραφεία δεν θα κλείσουν, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δουλεύουν από τα σπίτια τους και θα πληρώνονται κανονικά.

Η σκέψη αλλαγής των εργασιακών σχέσεων εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Γι αυτό ο υπουργός ζήτησε  να θεσμοθετηθούν κανόνες έτσι ώστε να διασφαλισθούν νομικά και οι εργαζόμενοι.

Πηγές του υπουργείου ανέφεραν σχετικά:

«Πρέπει να καταστήσουμε ελκυστική την τηλεργασία, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις. Είναι προς όφελος όλων».

Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζομένου, ενώ θα απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάμερας (web cam) για τον έλεγχο του υπαλλήλου. Μάλιστα, η διάταξη προβλέπει ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει με τον απαιτούμενο εξοπλισμό τον τηλεργαζόμενο και να καλύψει το μηνιαίο κόστος χρήσης, συντήρησης και αποκατάστασής του, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν ισχύει.

Αναλυτικά τι  προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

 

Το άρθρο 17 για το καθεστώς της τηλεργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

 

  1. Τηλεργασία είναι η συστηματική εξ αποστάσεως παροχή της εξαρτημένης εργασίας του εργαζομένου με τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει της σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
  2. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με μεταγενέστερη συμφωνία. Κατ’ εξαίρεση, σε όλες τις επιχειρήσεις, για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του ίδιου του εργαζομένου, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργαζομένου, που απασχολεί ήδη στις εγκαταστάσεις του, για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση κινδύνου δημόσιας υγείας, ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη.
  3. Εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει, εγγράφως, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με προώθηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τον εργαζόμενο το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας και που συμπεριλαμβάνουν όλα τα στοιχεία του Π.Δ. 156/1994 (Α 102), καθώς και τουλάχιστον τα εξής: α) Τα λεπτομερή καθήκοντα του τηλεργαζομένου. β) Το ωράριο εργασίας του εργαζομένου. γ) Τον τρόπο υπολογισμού και την ανάλυση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του. Το συνολικό αυτό πρόσθετο κόστος, το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί σε σταθερό ποσό που να υπερκαλύπτει το πραγµατικό, καλύπτει ο εργοδότης σε µηνιαία βάση, δεν αποτελεί αποδοχές αλλά κάλυψη λειτουργικών δαπανών, δεν υπόκειται σε φόρο ή ασφαλιστικές εισφορές και, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του, εφαρµόζεται το άρθρο 58 του Ν. 4635/2019 (Α 167). Υπενθυµίζεται ότι ο νόµος προβλέπει πως είναι µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών από τον εργοδότη πέρα από δύο µήνες, ανεξάρτητα από την αιτία της καθυστέρησης. Το ίδιο θα ισχύσει και για το πρόσθετο κόστος εφαρµογής της τηλεργασίας.

4.Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισµό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόµενος ή του παρέχει ο εργοδότης, και τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισµού αυτού, το κόστος των οποίων καλύπτει ο εργοδότης. Αν ο εξοπλισµός ανήκει στον εργαζόµενο, στη σύµβαση προσδιορίζεται και ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία. Αν ο εργοδότης δεν προµηθεύσει τον εξοπλισµό αυτό στον τηλεργαζόµενο ή δεν καλύψει το κόστος χρήσης αυτού και σε κάθε περίπτωση το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών, είναι ανίσχυρη η συµφωνία περί τηλεργασίας και η εργασία παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

  1. Οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση του εξοπλισµού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το διαδίκτυο, και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. στ) Την ιεραρχική σύνδεση του τηλεργαζοµένου µε τους προϊσταµένους του στην επιχείρηση, τις διαδικασίες αναφοράς και αξιολόγησης του τηλεργαζοµένου.
  2. Τυχόν συµφωνία περί τηλε-ετοιµότητας, τα χρονικά όρια αυτής και τις προθεσµίες ανταπόκρισης του εργαζοµένου.
  3. Τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας και τις διαδικασίες αναγγελίας εργατικού ατυχήµατος, που ο τηλεργαζόµενος οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί.
  4. Την προστασία των επαγγελµατικών δεδοµένων, καθώς και των προσωπικών δεδοµένων του τηλεργαζοµένου.
  5. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Οσα από τα παραπάνω στοιχεία δεν αφορούν προσωπικώς τον εργαζόµενο μπορούν να του γνωστοποιηθούν και μέσω κοινοποίησης σχετικής επιχειρησιακής πολιτικής, εφαρµοστέας στο σύνολο των τηλεργαζοµένων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης.

10.Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και εν γένει τη σύµβαση εργασίας του τηλεργαζοµένου ως πλήρους, µερικής, εκ περιτροπής ή άλλης µορφής απασχόλησης, αλλά μεταβάλλει µόνο τον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται η εργασία. Η τηλεργασία µπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό  µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Related posts